چگونه کودک را ترقیب به خواندن قران در ماه مبارک کنیم

چون اساسا شکل گیری عادت در کودکی اتفاق میافتد و کودکی که روخوانی قران را در کودکی وظیفه خود بداند در بزرگسالی رها نمیکند

سوال پرسیده شده
0