کودکانمان موقع جز خوانی ما بازیگوشی میکنند چه کنیم؟؟

باسلام موقعی مادر و پدر جز خوانی میکنیم بچه هامون اول جز را آروم هستند و گوش میکنند ولی از اواسط جز دیگه میرم دنبال بازیگوشی چه کنیم؟؟

سوال پرسیده شده
0