دورهمی‌های قرآنی
تعریف شده توسط ستاره‌ها
حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی ...
پیشنهاد شده توسط سردبیر
برگزار کننده
4.3
+‌18 نفر
25 دقیقه
تدریس روخوانی و روانخوانی،تفسیر...
پیشنهاد شده توسط سردبیر
برگزار کننده
4.1
+‌15 نفر
30 دقیقه
روخوانی و روانخوانی،تجوید ...
پیشنهاد شده توسط سردبیر
برگزار کننده
4.8
+‌28 نفر
50 دقیقه
تلاوت کل قرآن کریم روزانه یک جزء ...
پیشنهاد شده توسط سردبیر
برگزار کننده
4.7
+‌14 نفر
45 دقیقه
حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی ...
پیشنهاد شده توسط سردبیر
برگزار کننده
4.3
+ 18 نفر
25 دقیقه
تدریس روخوانی و روانخوانی،تفسیر...
پیشنهاد شده توسط سردبیر
برگزار کننده
4.1
+ 15 نفر
30 دقیقه
روخوانی و روانخوانی،تجوید ...
پیشنهاد شده توسط سردبیر
برگزار کننده
4.8
+ 28 نفر
50 دقیقه
تلاوت کل قرآن کریم روزانه یک جزء ...
پیشنهاد شده توسط سردبیر
برگزار کننده
4.7
+ 14 نفر
45 دقیقه